CORONA NIEUWSBRIEF 1 :: Geusselt Sport

CORONA NIEUWSBRIEF 1

  28 mrt. 2020   admin


Gremium Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen
Het coronavirus is duidelijk aanwezig in onze maatschappij. Een van de gevolgen is dat de sportparken (ook in Maastricht) tot nader order zijn gesloten en er dus niet gevoetbald kan worden. Dit raakt ons allemaal. Om dit in een breder perspectief te ondergaan en te bekijken waar we elkaar kunnen helpen en ondersteunen, is recent het initiatief opgezet om met de besturen van alle Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen (op afstand) in overleg te gaan. Vanuit dat gremium is deze update opgesteld over de gang van zaken omtrent het coronavirus, onze verenigingen en onze sportparken.

Hoop uitspreken
Voordat we hier inhoudelijk iets dieper op ingaan willen we allereerst de hoop uitspreken dat het goed gaat met jullie allemaal. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Het is een bizarre tijd waarin we alle kanten op lijken te vliegen met onrust en angstige momenten maar waarin we ook op allerlei fronten het goede in de mensen naar boven zien komen. Voor nu wensen wij iedereen dan ook heel veel sterkte, goede moed en vooral een goede gezondheid. Samen komen we hier doorheen!

Update
Ook de afgelopen week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Dat betekent voor ons als bestuurders een uitdagende periode, maar zeker ook voor de gemeente Maastricht en voor de KNVB met iedere dag lastige dilemma’s en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil krijgen hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is.

Toch proberen we vooruit te kijken ten aanzien van het amateurvoetbal in Maastricht. Vandaar dus deze update. In deze update komen voor nu de volgende zaken aan bod:

  • Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
  • Financiële gevolgen coronavirus
  • Ledencontributie

Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door de KNVB aangegeven worden de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan de KNVB bevestigd dat het advies met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april.

Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat - gezien de huidige heftige omstandigheden - 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario’s. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zal de KNVB direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities. Met de belangenorganisaties in het amateurvoetbal houdt de KNVB hierover contact en afstemming.

Wij als Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen kunnen niets anders doen dan afwachten op dit vlak, maar zeker de gezondheid van onze leden primair voorop te stellen. Vandaar nogmaals de dringende oproep en advies om op dit moment geen gebruik te maken van onze sportparken. Dank voor de medewerking namens ons allemaal!

Financiële gevolgen coronavirus
Uiteraard ondervinden wij als amateurvoetbalverenigingen enorme financiële gevolgen na het sluiten van de sportparken als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Denk hierbij met name aan het mislopen van kantine-inkomsten en sponsorgelden, en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben.

Vandaar wordt er

1)    door de gemeenten gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties,
2)    worden de termijnbetalingen aan de KNVB geanalyseerd,
3)    heeft het Rijk bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken van het Noodloket dat door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen,
4)    heeft sportkoepel NOC*NSF besloten 4 á 5 miljoen euro opzij te zetten voor het begin van een groter fonds om de nadelige financiële gevolgen binnen de sportwereld op te vangen, en
5)    hebben banken aangekondigd met betalingsregelingen te komen voor sportclubs.

Zodra volgende week formeel meer bekend is over de rest van dit seizoen zullen deze partijen meer duidelijkheid geven over de financiële consequenties en mogelijkheden. Wij als besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen houden dit alles nauwlettend in de gaten en zullen gezamenlijk acteren waar noodzakelijk.


Ledencontributie
De KNVB heeft vanuit veel clubs vragen ontvangen (en met ons gedeeld) over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. Dit wordt ook nog eens veelal extra bekrachtigd door de vermelding hiervan in de oprichtingsstatuten van elke voetbalvereniging.

Wij als besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen houden dan ook, na onderling overleg, vast aan de inning van de contributie. Wij verzoeken dan ook aan al onze leden om hier gehoor aan te geven, voor zover nog niet gedaan.


Tot slot
Zodra meer bekend is, zal dit meteen bekend worden gemaakt binnen de eigen vereniging. Waar nodig zal vanuit het gremium van alle besturen van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen een update volgen. Feit is wel dat deze samenwerking van de besturen in een sneltreinvaart is opgestart, en uiterst effectief te werk gaat. Wat dat betreft, kunnen we dit zien als een positieve ontwikkeling in deze donkere periode. Hier zullen we met z’n allen in de toekomst alleen maar profijt van hebben.

Rest ons te benadrukken dat wij trots zijn op hoe jullie allemaal met deze onwerkelijke situatie omgaan. Hou jullie haaks, blijf gezond en let op elkaar!


Met vriendelijke groet,

DE BESTUREN VAN ALLE MAASTRICHTSE AMATEURVOETBALVERENIGINGEN