Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 :: Geusselt Sport

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

  26 sep. 2016   admin


Aan de Leden van Geusselt Sport

Maastricht 26 september 2016

Beste lid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering .

Deze vergadering wordt gehouden in ons clubhuis op donderdag 13 oktober 2016, aanvang 21.15 uur.

Agenda:

1   Opening

2   Mededelingen

3   Ingekomen stukken

4   Notulen ledenvergadering d.d. 15 oktober 2015

5   Jaarverslag secretaris over het seizoen 2015-2016

6   Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2015-2016

     Deze jaarverslagen zijn ter inzage beschikbaar op elke donderdavond in de kantine.

7   Verslag kascontrolecommissie

8   Verkiezing kascontrolecommissie

9   Vaststelling begroting 2016-2017

10 Verkiezing bestuur

Op het eind van het vorig seizoen bestond het bestuur uit de volgende personen:

Jan Karssemakers       voorzitter

Piet Janssen                secretaris

Jack Tuwet                   waarnemend penningmeester/materialen

Nico Eikenboom           jeugdzaken

Ralph Bons                  technische zaken

Chris Lewerissa           algemene zaken

 

Tijdens het afgelopen seizoen zijn de bestuursleden John Elissen, Guus Wijns, Marcel Keerssemeeckers en Pascal Goossens afgetreden als bestuurslid.

Chris Lewerissa en Ralph Bons zijn toegetreden tot het bestuur en stellen zich verkiesbaar.

Nico Eikenboom en Jack Tuwet zijn aftredend als bestuurslid. Jack Tuwet stelt zich herkiesbaar.

Inmiddels zijn er enkele commissies gevormd zoals: financiële commissie, sponsorcommissie en commissie accommodatie.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich verkiesbaar stellen.

Kandidaat-stelling dient voor 8 oktober 2016 in het bezit van het bestuur te zijn ondertekend door het kandidaat bestuurslid en minstens drie leden van Geusselt Sport.

 

11 Rondvraag

12 Sluiting

 

Wij hopen op uw aanwezigheid op 13 oktober,

Namens het bestuur,

Jan Karssemakers, Voorzitter         Piet Janssen, Secretaris